โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

เรื่อง “จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”
Volunteer Spirit with Sustainable Social Development

ประเด็นของบทความที่เปิดรับเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ

1) ด้านศาสนาและปรัชญา (Religion & Philosophy)
2) ด้านการศึกษา (Education)
3) ด้านมนุษยศาสตร์ (Humanities)
4) ด้านสังคมศาสตร์ (Social Sciences)

อัตราค่าลงทะเบียน

(อัตรานี้รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสารการรวมผลงานเรื่องเต็มของผู้นำเสนอผลงาน)

สำหรับผู้นำเสนอบทความวิจัย

ค่าลงทะเบียน (Registration Fee) ล่วงหน้า (Early Bird) ปกติ (Regular)
ระดับชาติ (National) 2,000 Baht 3,000 Baht
ระดับนานาชาติ (International) 3,000 Baht 4,000 Baht
นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) +1,000 Baht +1,000 Baht
ผู้เข้าร่วมประชุม (Attendee) 500 Baht 500 Baht

วิธีชำระค่าลงทะเบียน
ธนาคารทหารไทย หมายเลขบัญชี 464-2-34391-9 ชื่อบัญชี : สถาบันวิจัยพิมลธรรม
ประสานงาน
   ดร.สุรพล พรมกุล โทร.088-578-1671
   คุณจารุวรรณ ประวันเน โทร. 088-5062335
   คุณสาริกา ไสวงาม โทร 085-752-1693

ลงทะเบียน   ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน