• 1ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
  • 2รอการตรวจสอบ

หมดเวลาลงทะเบียน / Time is up !

รูปสแกนหรือรูปถ่ายของบัตรที่ทางราชการออกให้
เช่น บัตรประชาชน, บัตรข้าราชการ
(ไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .gif เท่านั้น)