โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

เรื่อง “จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”
Volunteer Spirit with Sustainable Social Development

หลักการและเหตุผล

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีนโยบายดำเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ “ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” นอกเหนือจากกิจกรรมการ เรียนการสอนแล้ว วิทยาเขตขอนแก่น มีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ความรู้สู่สังคมให้หลากหลายและต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรในวิทยาเขตขอนแก่นเองเป็นตัวขับเคลื่อน และสำนักวิชาการก็เป็นองค์กรหนึ่งที่ดำเนินบทบทและหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลภูมิปัญญา แหล่งคดีศึกษาค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ เวทีทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและเป็นการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
   ด้วยความสำคัญในด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงสนับสนุนให้มีการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ ในประเด็น “จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” ด้วยความสำคัญที่ว่า จิตอาสาเป็นจิตที่กว้างใหญ่ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทำให้ทุกคนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ เป็นสังคมที่มีการให้และแบ่งปัน คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม คิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา ดังนั้น เพื่อเป็นพื้นฐานทางวิชาการให้แก่นิสิต นักศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นเวทีให้กับนิสิตได้นำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชน รวมถึงเป็นการสร้างองค์กรเครือข่ายการวิจัยในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งทำให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ๒๕๕๘ ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการถือเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์โครงการ

1 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานวิชาการของคณาจารย์ และวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิต ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน สู่สาธารณชน
2 เพื่อสร้างองค์กรเครือข่ายการวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างคณาจารย์ นิสิต จากมหาวิทยาลัย ในประเทศและต่างประเทศ
3 เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานวิชาการ และวิทยานิพนธ์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4 เพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้จากงานวิจัย งานวิชาการ และวิทยานิพนธ์ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1 เชิงปริมาณ
   1.1 จำนวนผลงานวิจัย ระดับชาติจำนวน 250 เรื่อง ระดับนานาชาติ จำนวน 50 เรื่อง
   1.2 มีผลงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ 10 เรื่อง
2 เชิงคุณภาพ
   2.1 คณาจารย์ นิสิต ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวการผลิตเอกสารวิจัยอย่างถูกต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งให้องค์กร มีความสามารถในการแข่งขันสูงสุด
   2.2 บทความ ถูกอ้างอิงในฐาน TCI
   2.3 มีบทความที่นำมาเสนอได้รับรางวัลพุทธนวัตกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ

คณาจารย์ นิสิต นักวิจัย และนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 300 รูป/คน

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ

วันเริ่มต้นโครงการ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 วันสิ้นสุดโครงการ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

สถานที่ดำเนินโครงการ

หอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 มีบทความพุทธนวัตกรรมเกิดขึ้นในสังคมไทย
2 มีองค์กรเครือข่ายการวิจัยในประเทศและต่างประเทศ
3 งานวิจัย งานวิชาการ และวิทยานิพนธ์ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา
4 งานวิจัย งานวิชาการ และวิทยานิพนธ์ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ

การประเมินผลโครงการ

แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด

การติดตามผล

1 จำนวนบทความพุทธนวัตกรรม 50 บทความ
2 แบบสอบถาม หัวหน้างาน, ผู้ร่วมโครงการ
3 ผู้เข้าร่วมงานนำความรู้จากผลงานทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต