กำหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระดับนานาชาติครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
เวลา 08.30 – 10.00 น. - พระพรหมบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จุดธูปเทียน กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และประจำบนแท่นพิธี
- ถวายสักการะอธิการบดี
- ลำดับที่ ๑ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
- ลำดับที่ ๒ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
- พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวรายงานต่อประธานพิธี
- ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
- พระพรหมบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบโล่และเกียรติบัตรตามลำดับ คือ
- เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย
- กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น
- กงสุลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- กงสุลสาธารณรัฐเวียดนาม
- ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันเจ้าภาพร่วม
- พระพรหมบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน
เวลา 10.00 – 11.30 น. - พระพรหมบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”
- พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ถวายเครื่องไทยธรรม
- บันทึกภาพร่วมกัน
เวลา 11.30 – 13.00 น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร
เวลา 13.00 – 16.00 น. นำเสนอบทความวิชาการตามกลุ่มย่อย
เวลา 16.00 - 16.30 น. - พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานพิธี ประจำบนแท่นพิธี
- พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
- ถวายสักการะรองอธิการบดี
- กล่าวสรุปผลการดำเนินงาน
- พระราชวรเมธี, ดร.
- มอบโล่และเกียรติบัตรแด่ผู้ได้รับรางวัลบทความดีเด่น
- มอบเกียรติบัตรแด่ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องประชุมกลุ่มย่อย
- มอบเกียรติบัตรแด่ผู้นำเสนอบทความ (ตัวแทนแต่ละกลุ่ม)
- ให้โอวาทและปิดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 3
- ถ่ายรูป เสร็จพิธี
หมายเหตุ : จำนวนห้องและผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


พิธีกร/พิธีการ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ดร.นิรัช เรืองแสน
นายณัฐพงษ์ ขจรแสงเจริญ
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
ดร.สุรพล พรมกุล
น.ส.จารุวรรณ ประวันเน
น.ส.สาริกา ไสวงาม
081-592-8862
086-850-5838
080-408-1593
081-708-8595
088-578-1671
088-506-2335
085-752-1693
พิธีการ
พิธีกร
พิธีกร
พิธีการ
ประสานงาน
ประสานงาน
ประสานงาน