กำหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระดับนานาชาติครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2561

วันพุธ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561
เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
เวลา 08.30 – 10.00 น. - พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จุดธูปเทียน กล่าวนาบูชาพระรัตนตรัย และประจาบนแท่นพิธี
- ถวายสักการะอธิการบดี
- ลาดับที่ ๑ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
- ลาดับที่ ๒ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
- พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวรายงานต่อประธานพิธี
- ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
- พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบโล่และเกียรติบัตรหน่วยงาน/สถาบันเจ้าภาพร่วมตามลาดับ คือ
- กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจาจังหวัดขอนแก่น
- กงสุลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- กงสุลสาธารณรัฐเวียดนาม
- ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
- สถาบันเจ้าภาพร่วม
- พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”
- พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ถวายเครื่องไทยธรรม
- บันทึกภาพ
เวลา 11.30 – 13.00 น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร
เวลา 13.00 – 15.00 น. สัมมนาวิชาการในหัวข้อ “พุทธนวัตกรรมเพื่อการวิจัยยุค Thailand 4.0”
วิทยากร
1. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3. รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดำเนินการสัมมนาโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เวลา 15.00 – 15.10 น. ฉันน้าปานะ/รับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.10 – 17.00 น. เสวนาวิชาการ หัวข้อ “พุทธจิตอาสากับการพัฒนาชุมชน (Buddhist Volunteer and community Development”
วิทยากร
1. Ven.Budi Utomo Indonesia
2. Dr.Anand Singh India
3. Mr.Sam Sokun sok Cambodia
4. Mr. Tashi Topyyal Bhutan
ดำเนินการเสวนาโดย พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-Dr.Jeffey Wilson Australia
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
เวลา 08.03 - 11.30 น. ลงทะเบียน
- นำเสนอบทความแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ชั้น 2
- นำเสนอบทความวิชาการตามกลุ่มย่อย (Oral Presentation) ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เวลา 11.30 – 13.00 น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร
เวลา 13.30 – 14.30 น. ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้นำเสนอบทความ พร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
- พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานพิธี ประจำบนแท่นพิธี
- พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
- ถวายสักการะ
- กล่าวสรุปผลการดำเนินงาน
- พระราชวรเมธี, ดร.
- มอบโล่และเกียรติบัตรแด่ผู้ได้รับรางวัลบทความดีเด่น
- มอบเกียรติบัตรแด่ผู้ทรงคุณวุฒิประจาห้องประชุมกลุ่มย่อย
- มอบเกียรติบัตรแด่ผู้นาเสนอบทความ (ตัวแทนแต่ละกลุ่ม)
- ให้โอวาทและปิดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 3
- บันทึกภาพ เสร็จพิธี
หมายเหตุ : จำนวนห้องและผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


พิธีกร/พิธีการ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ดร.นิรัช เรืองแสน
นายณัฐพงษ์ ขจรแสงเจริญ
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
ดร.สุรพล พรมกุล
น.ส.จารุวรรณ ประวันเน
น.ส.สาริกา ไสวงาม
081-592-8862
086-850-5838
080-408-1593
081-708-8595
088-578-1671
088-506-2335
085-752-1693
พิธีการ
พิธีกร
พิธีกร
พิธีการ
ประสานงาน
ประสานงาน
ประสานงาน