โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

เรื่อง “จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”
Volunteer Spirit with Sustainable Social Development

ดาวน์โหลดเอกสาร

บทความทางวิชาการ

- กระบวนการพิจารณาบทความ
- ตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับบทความ
- คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ
- Template-การเขียนบทความ

คู่มือเตรียมบทความ
(Manuscript Preparation Guideline)
-