โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

เรื่อง “จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”
Volunteer Spirit with Sustainable Social Development

ประสานงาน

   - ดร.สุรพล พรมกุล โทร.088-578-1671
   - คุณจารุวรรณ ประวันเน โทร. 088-5062335
   - คุณสาริกา ไสวงาม โทร 085-752-1693

แผนที่เดินทางไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

การเดินทาง