ประกาศ

- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 1
- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 2
- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 3
- Announcement: List of Qualified Papers, The 5th National and the 3rd International Conference (NIC2018) Vol.1
- Announcement: List of Qualified Papers, The 5th National and the 3rd International Conference (NIC2018) Vol.2

ประกาศ

- รายชื่อผู้นำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (Oral Presentation)
   รูปแบบการนำเสนอ ; นำเสนอ 10 นาที / ถามตอบ 5 นาที
*หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดเตรียมเอกสารสำหรับนำเสนอให้กับทุกท่านเรียบร้อยแล้ว
>> คลิกดูรายละเอียด
- รายชื่อผู้นำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (Poster Presentation)
   รูปแบบการนำเสนอ ; ให้เจ้าของบทความประจำที่โปสเตอร์ของตนเอง นำเสนอ 10 นาที / ถามตอบ 5 นาที
*หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดเตรียมเอกสารสำหรับนำเสนอให้กับทุกท่านเรียบร้อยแล้ว
>> คลิกดูรายละเอียด

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 และการประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ 2

MCUKK NIC2017 The 4th National and the 2 nd International Conference 2017
"Buddhist Innovation for Developing Thailand"
31 March 2017 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khon Kaen Campus Ep.1


การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 และการประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ 2

MCUKK NIC2017 The 4th National and the 2 nd International Conference 2017
"Buddhist Innovation for Developing Thailand"
31 March 2017 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khon Kaen Campus Ep.2