พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมในศตวรรษที่ 21

Buddhist Innovation for Social Developement in the 21st Century

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระดับนานาชาติครั้งที่ 3
The 5th National and the 3rd International Conferences 2018

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๔ และการประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ ๒

MCUKK NIC2017 The 4th National and the 2 nd International Conference 2017
"Buddhist Innovation for Developing Thailand"
31 March 2017 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khon Kaen Campus Ep.1


การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๔ และการประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ ๒

MCUKK NIC2017 The 4th National and the 2 nd International Conference 2017
"Buddhist Innovation for Developing Thailand"
31 March 2017 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khon Kaen Campus Ep.2